Regulamin

REGULAMIN MEBLE-CEZAR.PL

§1 Wstęp

1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

• Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: LW Meble Łukasz Walczak, Mąkoszyce 139a, 63-508  Mąkoszyce , NIP: 5140343263

• Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.meble-cezar.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,

Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem Sklepu,

• Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

• Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.

4. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.meble-cezar.pl

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny:Mąkoszyce 139a, 63-508 Mąkoszyce, telefonicznie: 729 698 997 lub 691 907 005, e-mailem: meble.cezar@interia.pl lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.meble-cezar.pl

6. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.

2. Rejestracja w Sklepie nie jest konieczna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

4. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancja ok+/- 2cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego. Informujemy również, że kolory tkanin oraz wybarwień drewna przedstawione w sklepie, mogą delikanie różnić się od koloru w rzeczywistości.

6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

7. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

§3 Zasady składania zamówień

1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na trzy różne sposoby: 
on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.meble-cezar.pl
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres meble.cezar@interia.pl 
telefonicznie pod nr tel. 729698997 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest minimalna jego wartość 20zł (z podatkiem VAT) i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.

4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.

6. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

7. Zamówienia z kilkoma produktami są realizowane w terminie określonym przy produkcie z najdłuższym czasem wysyłki.

8. Do zamówień powyżej 3000zł wymagamy zaliczki w kwocie ustalonej ze sprzedawcą.

9. Nie sprzedajemy samych tkanin meblowych, wszystkie tkaniny które są oferowane u nas na sklepie mają na celu pomoc w wyborze tkaniny na konkretny mebel z naszej oferty !

§4 Czas realizacji zamówień

1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.

2. Czas realizacji zamówienia jest podany na karcie każdego produktu i jest liczony od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku skorzystania przez Kupującego z ratalnych opcji płatności, wskazanych w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, termin realizacji zamówienia będzie liczony od dnia zawarcia przez Kupującego umowy z bankiem.

3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 28 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 28 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

§5 Dostawa

1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej Polski. Zgodnie §3, pkt 2. minimalna wartość zamówienia to 20zł brutto.

2. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.

3. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu następnego dnia roboczego po dniu, w którym została wysłana przez Sprzedawcę.

4. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.

5. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu Przelewy24.pl, wysyłka towaru nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.

6. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.

7. Nie obsługujemy życzeń klientów w zakresie godzin dostaw.

8. W przypadku nie odebrania mebla po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których poinformuje sprzedawca.

 

§6 Formy płatności

1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:

a) płatność za pobraniem – opłata uiszczania jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

b) płatność poprzez serwis Przelewy24.pl - w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji:

a) płatność poprzez kartę płatniczą - VISA, MasterCard,

b) szybkie przelewy większości polskich banków (Kupujący ma możliwość wybrania banku, w którym ma swoje konto)

c) płatność ratalna – umożliwia dokonywanie kupna mebli na raty.

2. Dane Sprzedawcy do przelewu to:

LW Meble Łukasz Walczak
Mąkoszyce 139a
63-507 Kobyla Góra
67 1090 1173 0000 0001 2141 1238

§7 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.

2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.

3. Kupujący może złożyć reklamację:

a) Wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres email Sprzedawcy meble.cezar@interia.pl

b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Mąkoszyce 139a, 63-508 Mąkoszyce

c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Mąkoszyce 139a, 63-508 Mąkoszyce

4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.

5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.

6. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

8. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.

9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.

11. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.

Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

 

§8 Gwarancja

1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.

2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.

3. W przypadku gdy, w ocenie Sprzedawcy, naprawa towaru lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar.

4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona odbioru towaru na swój koszt lub dokona naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.

§9 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru Konsumentowi.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upłyewm tego terminu do sklep Meble Cezar drogą elektroniczną na adres meble.cezar@interia.pl
4. W przysłaniu przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną. Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy:
 a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa za nie zawartą.
 b) W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwołocznie, w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, całkowitą wartość towaru, z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru przez zewnętrzną firmę oraz dodatkowych poniesionych kosztów przez Konsumenta, które nie są opisane w niniejszym Regulaminie, a które nie ofero